> Praktické informácie > 

Kúpeľné pobyty hradené poisťovňou


Postup pri vybavovaní kúpeľného poukazu

Vystavenie žiadosti na kúpeľnú starostlivosť
Návrh na kúpeľnú liečbu vystaví pacientovi lekár na tlačive Návrh na kúpeľnú liečby sa predkladá zdravotnej poisťovni na normalizovanom tlačive SEVT 147820. Ktoré môžete zakúpiť v sieti predajní SEVT.

Návrh musí byť vyplnený správne, obsahovať popis ochorenia, na ktoré je kúpeľná starostlivosť navrhnutá a údaje o aktuálnej liečbe tohto ochorenia.

Absolvovanie vyšetrení
Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí obsahovať podľa druhu choroby predpísané povinné vyšetrenia vrátane dátumu ich vykonania. Ich zoznam je uvedený v materiály, na ktorý odkazujeme v závere stránky.

Doručenie žiadosti poisťovni
Uchádzač o kúpeľný pobyt návrh doručí pobočke svojej zdravotnej poisťovne prostredníctvom podateľne alebo ho môže zaslať poštou.

Posúdenie žiadosti na kúpeľnú starostlivosť
Návrh posudzuje revízny lekár, prípadne komisia príslušnej poisťovne.

Návrhy na kúpeľnú starostlivosť, ktoré nebudú vybavené do dvanástich mesiacov od vypísania, musia byť do skončenia trinásteho mesiaca aktualizované. Aktualizácia znamená aktuálne zhodnotenie zdravotného stavu poistenca, vyšetrení a liečby lekárom. V prípade neaktualizovania bude návrh automaticky archivovaný.

Informácia poistenca
O rozhodnutí poisťovne je poistenec informovaný písomne.

Nástup na liečenie
Poistenec nedostáva poukaz na kúpeľnú starostlivosť s presne určeným termínom nástupu. Zdravotná poisťovna po schválení návrhu na liečbu poistencovi oznámi, že mu návrh schválila a súčasne spresní, do ktorých kúpeľov návrh poslala. Kúpeľné zariadenie oznámi poistencovi termín, kedy má na liečenie nastúpiť.


Autor/zdroj: Redakcia